รู้จักแพน

เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรมังกรของเรา
ให้กระทัดรัดและเข้มแข็ง
ด้วยการยกระดับความสามารถ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน
เพื่อนำไปสู่การบริหารการจัดการต้นทุน
ที่ต่ำที่สุดและต่ำที่สุด
พร้อมสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า
และบริการที่ตรงใจลูกค้าทั่วโลก

นโยบายบริษัท

บุคลิกมนุษย์พีเอ

วัตนธรรมองค์กร

– ปรับปรุงและพัฒนากระบวน
การทำงานอย่างต่อเนื่อง
– สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
อย่างสูงสุด
– ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องและ
เห็นผลให้ได้ในระยะสั้น

ข้อ 1 มีนิสัยรักสะอาดและมีระเบียบวินัย
ข้อ 2 ทำงานอย่างชาญฉลาด
ข้อ 3 ทำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ข้อ 4 สรรค์สร้างความฝันและจินตนาการ
ข้อ 5 สนุกและเสียสละเพื่อบ้านหลังนี้

เมื่อทำให้ทุกคนในองค์กรเป็น “คนดี”
แล้วองค์กรจะกลายเป็น “องค์กรดี”
เมื่อทำให้คนในองค์กรมีใจ เป็น “พุทธะ”
แล้วองค์กรจะเป็น “องค์กรแห่งพุทธะ”