Monthly Archives - เมษายน 2016

26-04-59 มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน

  26-04-59 "มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน" ได้เข้าพบ คุณเคน โสรัตน์ เพื่อนำเสนอโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน ปี ๔" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เสพคบ "คำสอนพระพุทธเจ้า" น้อมนำไปใช้ในชีวิต เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ ตามเหตุปัจจัยที่ดีต่อไป ซึ่ง คุณเคน โสรัตน์ ได้ให้การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ตลอดโครงการ เพื่อให้กิจอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ สำเร็จผล "เพื่อประโยชน์สุขแผ่นดิน" ดั่งปณิธานที่ตั้งใจไว้ครับ

งานสงกรานต์ 2556 ที่แพนเอเชีย

เมื่อวันที่ 4/4/ 56 ผมได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย  และเพื่อเป็นการกล่าวอวยพรพนักงานก่อนกลับบ้าน เนื่องในวันสงปรานต์ที่เราจ ะหยุดนานกว่าปกติ ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งกับกิจกรรมนี้ เพราะเป็นเวลาที่ผมจะได้มีโ อกาสใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน   (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมทำบุญประจำเดือน เมษา

วันที่ 8/4/ 2556 ผมได้มีโอกาสทำบุญประจำเดือนเมษา ที่แพนเอเชียครับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ PA ได้มีโอกาสทำบุญ ใส่บาตร ซึ่งผมเอง ก้อได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันครอบครัวใหญ่และครอบครัวเล็กที่น่ารักครับ ดีใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญร่วมกับมนุษย์ PA ครับ (เพิ่มเติม…)