กิจกรรมผู้นำ

เปิดบ้านจิราพร 2

คุณเคน โสรันต์ วณิชวรากิจ และ ครอบครัว ร่วมกันเปิดบ้านจิราพร 2 ที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่บริเวณนั้น คุณเคน โสรัตน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านจิราพรหลังที่ 2 นี้จะเป็นที่มอบความรักให้แก่กันและกัน และทำให้คนในชุมชนมีความสุข และในวันนี้ คุณเคน โสรัตน์ ได้มอบ "น้ำ" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของทุกชีวิตให้แก่ชุมชน โดยก่อนหน้านี้ได้ให้เจาะบ่อน้ำและติดตั้งเครืองกรองน้ำสะอาด เพราะได้ทราบข่าวว่า ชาวบ้านขาดแคลนน้ำสะอาดมานานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณเคน ได้สร้างขึ้น ทำเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านมีความสุข และที่สำคัญได้นำหลักธรรม "พุทธวจน" คำสอนของพระพุทธองค์ มอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และ จัดตั้งกิจกรรม "เยาวชนพุทธวจน" เพื่อสร้างเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีให้แก่เยาวชนในชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าอนาคตที่ดีของชาติ ก็ต้องสร้างจากเยาวชนที่ดีในวันนี้

26-04-59 มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน

  26-04-59 "มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน" ได้เข้าพบ คุณเคน โสรัตน์ เพื่อนำเสนอโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน ปี ๔" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เสพคบ "คำสอนพระพุทธเจ้า" น้อมนำไปใช้ในชีวิต เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ ตามเหตุปัจจัยที่ดีต่อไป ซึ่ง คุณเคน โสรัตน์ ได้ให้การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ตลอดโครงการ เพื่อให้กิจอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ สำเร็จผล "เพื่อประโยชน์สุขแผ่นดิน" ดั่งปณิธานที่ตั้งใจไว้ครับ

งานสงกรานต์ 2556 ที่แพนเอเชีย

เมื่อวันที่ 4/4/ 56 ผมได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย  และเพื่อเป็นการกล่าวอวยพรพนักงานก่อนกลับบ้าน เนื่องในวันสงปรานต์ที่เราจ ะหยุดนานกว่าปกติ ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งกับกิจกรรมนี้ เพราะเป็นเวลาที่ผมจะได้มีโ อกาสใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน   (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมทำบุญประจำเดือน เมษา

วันที่ 8/4/ 2556 ผมได้มีโอกาสทำบุญประจำเดือนเมษา ที่แพนเอเชียครับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ PA ได้มีโอกาสทำบุญ ใส่บาตร ซึ่งผมเอง ก้อได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันครอบครัวใหญ่และครอบครัวเล็กที่น่ารักครับ ดีใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญร่วมกับมนุษย์ PA ครับ (เพิ่มเติม…)