03-09-59: มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย

3 กย. 59 คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ CEO บ. แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด มอบอุปกรณ์รักษาพยาบาล ให้แก่ เทศบาลต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อใช้ในการข่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน

30-07-59 กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ณ. บ้านจิรพร

กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ทีมงานบ้านจิรพร จัดกิจกรรมซุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เพื่อแนะนำชาวบ้านให้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ขีวิตประจำวัน ตามแนวทางที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้นโยบายไว้  พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพรวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพร วันคล้ายวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว

29-07-59 ทีมงานบ้านจิราพร ได้รวมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมคัดกรองและตรวจสุขภาพให้ชุมชนฟรี เพื่อมอบความรักแด่ผู้คน

ทีมงานบ้านจิราพร ได้รวมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมคัดกรองและตรวจสุขภาพให้ชุมชนฟรี เพื่อมอบความรักแด่ผู้คน ในโอกาสวันเกิด คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยในงานจะมีกิจกรรมตรวจเลือด และตรวจสุขภาพ การรักษาด้วยสมุนไพรไทย

02-07-59 คุณเคน โสรัตน์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนรัตนะ ๕”

02-07-59 คุณเคน โสรัตน์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม "โรงเรียนรัตนะ ๕" เพื่อน้อมนำคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของ "ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่สุด ที่จะนำพาผู้ที่นำไปประพฤติ ปฏิบัติ ได้พบกับความเจริญในชีวิตอันประกอบด้วยธรรม และที่สุดย่อมหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวง อันเป็นธรรมอันเกษม ไม่มีอื่นยิ่งกว่า....

ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นการฝังเข็ม

หลังจากที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ และครอบครัว ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นการฝังเข็มให้เทศบาลบ่อหลวง อ.ฮอด ได้เริ่มมีการนำไปใช้และมีผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่1 : จากแนวทางที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้ไว้ เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เราควรที่จะเริ่มสร้างตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อให้เค้าได้เป็นคนดี ตั้งแต่ต้นทาง และสิ่งที่จะหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดีได้ก็ คือ คำสอนของพระพุทธองค์ ผู้เป็น "สัพพัญญู" ทีมงาน "บ้านจิราพร" จึงได้จัด "โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1" เพื่อเป็นการให้น้องๆ ได้มีโอกาสท่องและทรงจำคำของพระพุทธองค์ ให้ฝั่งลงในความทรงจำต้องแต่วัยเด็ก เพื่อวันข้างหน้าเมื่อพวกเค้าได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คำสอน "พุทธวจน" เหล่านี้ที่น้องๆ ได้ท่องจำได้ขึ้นใจ จะย้อนกลับขึ้นมาเป็นเข็มทิศในจิตใจ สร้างเกราะป้องกันเป็น แสงสว่างนำทาง ในยามที่พวกเค้าอาจจะพลาดหลงทาง ประสบปัญหาในชีวิต ในยามที่เป็นผู้ใหญ่ต่อไป

สอนอานาปานสติ

ทีมงานบ้านจิราพร เข้าสอนอานาปานสติ และ สอนการออกกำลังกาย ให้แก่นักเรียนที่ "โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูล" ตามที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้นโยบายไว้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทั้งสุขภาพที่ดี และ สมาธิจิตใจที่ดี เพื่อเป็นกำลังและอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

26-04-59 มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน

  26-04-59 "มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน" ได้เข้าพบ คุณเคน โสรัตน์ เพื่อนำเสนอโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน ปี ๔" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เสพคบ "คำสอนพระพุทธเจ้า" น้อมนำไปใช้ในชีวิต เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ ตามเหตุปัจจัยที่ดีต่อไป ซึ่ง คุณเคน โสรัตน์ ได้ให้การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ตลอดโครงการ เพื่อให้กิจอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ สำเร็จผล "เพื่อประโยชน์สุขแผ่นดิน" ดั่งปณิธานที่ตั้งใจไว้ครับ