ด้านอื่นๆ

ได้มอบเงินช่วยเหลือ

03-05-59 จากที่พนักงานของบริษัทประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกาย และทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีก ทางคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่คุณพ่อของพนักงาน เพื่อใช้ในการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆ ต่อไป

ชุดหนังสือพุทธวจน และ เครื่องเล่น mp3

๑๘/๕/๕๙ ได้มอบ "ชุดหนังสือพุทธวจน และ เครื่องเล่น mp3 สื่อคำสอนตถาคต" ให้กับ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ ทีมงาน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ได้ให้ข้อแนะนำ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริษัทให้เข้มแข็ง และ เอื้อเฟื้อชุมชนรอบข้างต่อไป ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทที่จะว่า "ดำเนินงานด้วยคุณธรรม และ จริยธรรม"

วิทยากรสอนการทำยาหม่องสมุนไพร

25พค.58 ทีมงาน บ.จิราพร ของคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้เดินทางไปที่บ้านแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อเป็นวิทยากรสอนการทำยาหม่องสมุนไพรและเผยแพร่กายบริหารและรำมวยจีนเพื่อสุขภาพ

สื่อคำสอนตถาคต จำนวน ๒๐ ชุด

๖/๖/๕๙ คุณเคน โสรัตน์ ได้เอื้อเฟื้อสื่อคำสอนตถาคต จำนวน ๒๐ ชุด ให้กับ "ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซินซี บางขุนเทียน" เพื่อนำไปศึกษา และ เผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นต่อไป ***** ธรรมทานเป็นเลิศ ***** ภิกษุทั้งหลาย ! ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ การแจกจ่ายอามิสทาน ๑ การแจกจ่ายธรรมทาน ๑ ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ การแจกจ่ายธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ ขุ.ขุ.๒๕/๓๐๕/๒๗๘