Monthly Archives - มิถุนายน 2016

มุมมองสะกิดความคิดให้กำลังใจ

เป็นมุมมองสะกิดความคิดให้กำลังใจ จาก คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ CEO บ. แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด

แผ่นพับสาธยายธรรม

  ๒๘/๔/๕๙ คุณเคน โสรัตน์ ได้เอื้อเฟื้อ"แผ่นพับสาธยายธรรม" จำนวน ๒๐๐ แผ่น ให้กับ โรงเรียนวัดวังหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปแจกให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้สาธยายคำพระศาสดา ปลูกฝังให้เป็นผู้ได้สดับในคำพระศาสดา เพื่อประโยชน์ตน และ สังคมต่อไป ***** ธรรมทานเป็นเลิศ ***** ภิกษุทั้งหลาย ! ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ การแจกจ่ายอามิสทาน ๑ การแจกจ่ายธรรมทาน ๑ ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ การแจกจ่ายธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ ขุ.ขุ.๒๕/๓๐๕/๒๗๘

ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นการฝังเข็ม

หลังจากที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ และครอบครัว ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นการฝังเข็มให้เทศบาลบ่อหลวง อ.ฮอด ได้เริ่มมีการนำไปใช้และมีผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ได้มอบเงินช่วยเหลือ

03-05-59 จากที่พนักงานของบริษัทประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกาย และทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีก ทางคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่คุณพ่อของพนักงาน เพื่อใช้ในการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆ ต่อไป

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่1 : จากแนวทางที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้ไว้ เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เราควรที่จะเริ่มสร้างตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อให้เค้าได้เป็นคนดี ตั้งแต่ต้นทาง และสิ่งที่จะหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดีได้ก็ คือ คำสอนของพระพุทธองค์ ผู้เป็น "สัพพัญญู" ทีมงาน "บ้านจิราพร" จึงได้จัด "โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1" เพื่อเป็นการให้น้องๆ ได้มีโอกาสท่องและทรงจำคำของพระพุทธองค์ ให้ฝั่งลงในความทรงจำต้องแต่วัยเด็ก เพื่อวันข้างหน้าเมื่อพวกเค้าได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คำสอน "พุทธวจน" เหล่านี้ที่น้องๆ ได้ท่องจำได้ขึ้นใจ จะย้อนกลับขึ้นมาเป็นเข็มทิศในจิตใจ สร้างเกราะป้องกันเป็น แสงสว่างนำทาง ในยามที่พวกเค้าอาจจะพลาดหลงทาง ประสบปัญหาในชีวิต ในยามที่เป็นผู้ใหญ่ต่อไป

๑๙/๕/๕๙ พฤหัส แห่ง พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์

๑๙/๕/๕๙ พฤหัส แห่ง พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ เนื่องด้วยห้วงเวลา "วิสาขบูชา" เพื่อเป็นการเคารพ สักการะ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า วันนี้มนุษย์พีเอ ได้ร่วมกัน "ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม" โดยการ สาธยายธรรม กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท เจริญอานาปานสติ และ เจริญเมตตา เพื่อดำเนินตามคำสอนพระศาสดา เพื่อให้ทุกคนได้รู้ และ เข้าใจ ความเป็นตัวเรา อย่างถูกต้อง ตรงจริง ตามที่พระศาสดาได้ทรงจำแนกแจกแจงไว้ ทรงประกาศธรรม เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗. -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๘. ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญทำให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์ (คือศาสนานี้) จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน, ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน, เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมเหล่าไหนเล่า ที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯลฯ, คือ :- สติปัฏฐานสี่ สัมมัปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด. ภิกษุทั้งหลาย ! บัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลายว่า : สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด, การปรินิพพานของตถาคต จักมีในกาลไม่นานเลย ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วงไปแห่งสามเดือนนี้. สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่, ทั้งที่เป็นคนพาล และบัณฑิต, ทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตาย เป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า, เปรียบเหมือนภาชนะดิน [...]

ชุดหนังสือพุทธวจน และ เครื่องเล่น mp3

๑๘/๕/๕๙ ได้มอบ "ชุดหนังสือพุทธวจน และ เครื่องเล่น mp3 สื่อคำสอนตถาคต" ให้กับ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ ทีมงาน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ได้ให้ข้อแนะนำ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริษัทให้เข้มแข็ง และ เอื้อเฟื้อชุมชนรอบข้างต่อไป ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทที่จะว่า "ดำเนินงานด้วยคุณธรรม และ จริยธรรม"

วันวิสาขบูชา2559

วันวิสาขบูชา2559 : ทางบ้านจิราพร ได้จัดให้เด็กๆในชุมชน ได้เข้ามาร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ให้สามารถเอาชนะกิเลสและสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในจิตใจได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า วิหารธรรมนี้ เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เป็นที่อยู่ของอริยะ ให้กระทำไว้ให้มากซึ่งกายคตาสตินี้ เพราะสิ่งนี้ต้องอาศัยเวลา อาศัยความพากเพียร ต้องสั่งสม นานวันก็จะบังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้บอกสอนพวกเราทีมงานบ้านจิราพรเสมอๆว่า กำลังของชาติ คือ เด็กๆ เหล่านี้ ถ้าพวกเค้ายึดติดแต่ "วัตถุุ" ไม่ได้ถูกฝึกฝนทางด้าน "จิตใจ" แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเราในอนาคตบ้าง ถ้าเราจะ "ทดแทนคุณแผ่นดิน" เราก็ควรดูแลพวกเค้าให้เป็น "คนดี" และควรเริ่มแล้วตั้งแต่เวลานี้